Guillem Ramos-Poquí

Geometric Colour-field Paintings London 1970-1971

Seven paintings 1970-71 on display at Holland Park, London W.11
Each one: oil on canvas 1.5x 1.5m
Titles: left row from front to back: Leafs 1, Leafs 2, Cellar 1, Barri Gotic
Titles: right row from front to back: Temple 2, Temple 1, Cellar 2

(collection Joan Proubasta Renar, Barcelona)

Ramos-Poquí with two of the seven paintings 1970-71 on display at Holland Park, London W.11
Each one: oil on canvas 1.5x 1.5m


These paintings were exhibited:

1971: Barcelona : Aquitania Gallery, Barcelona (one-man show)
1971: London:  Spanish Institute (one-man)
1972: Barcelona : Institute of North American Studies (one-man show)
1972: Madrid: Institute of North American Studies (one-man show)

From the Catalogue of the Exhibition at the Institute of North American Studies in Barceona, 1972:

Ramospoquí in 1971

Catalogue Introduction by Alexandre Cirici Pellicer

The present concern of the art scene with research into the media of visual communication is closely reflected in the work of Ramospoquí. At the same time however, his work is highly personalised and the actual forms he projects do not reflect the general trend, but are peculiar to himself.
We knew him in the 60's as a painter producing works for quiet contemplation, with elemental themes floating in large empty spaces.
Later, in August '68, we saw him fleeing from painting and constructing audiovisual spaces - boxes- in which he was attempting to incorporate life itself by inviting the persons who entered them to move the objects put inside. The purpose of the environments thus created was simply to create rituals, and as we know through linguistics, it is ritual that gives objects meaning and the power to transmit this from one mind to many others.
From various writings of the artist since his encounter with «environment» it is clear that this desire to incorporate real life into his work is in fact a search for a means of communication on the level of pleasure. He wants to avoid the appearance of any process of construction, effort of composition, or brush stroke work; being conscious of the fact that all effort is painful, and that the great contemplative stillness is only to be found in the kind of rarified atmosphere of a world of mirages . He would like to prevent the spectator from viewing the work too closely and becoming aware of its material substance. He would prefer its existence to be disembodied and ephemeral, transmitting only his idea to the contemplator through the stimulus of form and color. The concept is in fact distinctly contemplative. He has often avoided the mat reality, for instance using photography to fix the image of an aeroplane flying over a garden or a girl sitting in a park. At other times he has lightly touched upon the landscape -with colour sprays.
More recently he has reversed the process, allowing the landscape to suggest to him color tone groups and related space. He takes notes and at home in his studio translates them into a simple structure like a sample book, where only the essence of the landscape remains. Now the work is ready for contemplation, and he would like it for a retreat in a temple. His recent works following this method suggest a wish to break all ties with the world of material desires, to free the contempl ator, leading him by the hand to participate in a higher form of life, as if transporting him to the other bank of a great river.

ALEXANDRE CIRICI
Professor of the University of Barcelona
Member of the International Association of Art Critics
----------------------------------
Ramospoquí el 1971

En el moment actual de les formes de Comunicació Visual, pensem que Ramospoquí representa un corrent molt vinculat a les preocupacions generals de la recerca, pero, per altra banda, el representa en un sentit molt estrictament particular que es distingeix de la fluència dominant i que fa de les seves emissions de formes quelcom de molt peculiar, d'insubstituïble.

L'havíem conegut, els anys seixanta, com un pintor molt contemplatiu, de temes molt elementa ls, banyats per immensos espais buits. Més tard, a l'agost de 1968, el veiem fugir de la pintura i construir espais àudio-visuals, les capses, en els quals intentava incorporar la vida real a l 'obra, atès que les persones vivents que hi penetrarien serien provocades a manipular-ne els objectes del interior. Els environaments creats no tenien altra funció, en efecte, que crear rituals, i, per la linguïstica sabem que són els ritus allò que dóna significacio a les coses, o sigui que els d6na la capacitat d'esser trameses d'un pensament humà a molts d'altres.
En diferents textos escrits per l'artista despres del moment del seu encontre amb l'environament i el seu desig d'incorporar la vida real a l'obra, podem adonarnos de com allò que mou el seu desig d'acció és, abans de tot, una recerca de comunicació establerta a nivell del plaer. Vol evitar la presència del proces constructiu, de l'esforc de composició o el treball de la pinzellada, conscient que l'esforc es dolor i que la gran serenitat contemplativa ha de realitzar-se en una mena de món purificat, com en el món de les aparicions . Voldria prohibir que el contemplador mirés de prop i veiés la materialitat de l'obra. Voldria assegurar per a aquesta una existència desencarnada, fantasmàtica, perquè nomes allò mental suscitat per les formes i els colors fos transmès entre ell i el contemplador. És una concepció evidentment contemplativa. Sovint ha evitat la materialitat pel fet de limitar l'obra a la pura documentació sobre una idea recollida de la realitat. Per això s'interessa a fixar, per fotografia, un avió volant sobre un jardí, o la muller asseguda en un park. Altres vegades, intervingue lleument sobre el paisatge, actuant sobre d'ell amb sprays de color.


Recentment. per un procés d'inversió, deixa que el paisatge li doni, lliurement, conjunts de tonalitats i relacions entre extensions. Les anota. A l'estudi , les tradueix en una simple estructura de mostruari . Nomes hi resta l'essencial, de tot el paisatge. Llavors l'obra està preparada per a la contemplació. Ell la voldria per al reco lliment, en un temple . Les seves pintures recents, fetes per aquest mètode, ens suggereixen una voluntat de tallar tota mena de lligam amb el món dels desigs i així deslliurar el contemplador per prendre'l de la mà i conduir-lo cap a una participació en una forma superior de viure, corn si el transportés a l 'altra riba d'un gran riu.

ALEXANDRE CIRICI
Professor de la Universitat de Barcelona
De l'Associació lnternacional de Critica d'Art

----------------------------------------------------------------------


Ramospoquí en 1971

En el momento actual de las formas de Comunicación Visual, creemos que Ramospoquí representa una corriente muy vinculada a las preocupaciones generales de busqueda, pero, por otra parte, la representa en un sentido muy estrictamente particular que se distingue de la influencia dominante y que hace de sus emisiones de formas alga muy peculiar e insustituible.

Lo conocimos alia por los años sesenta, coma un pintor muy contemplative, con temas muy elementales, bañados por inmensos espacios vacios .
Mas tarde, en agosto de 1968, lo vimos huyendo de la pintura y construyendo espacios audiovisuales, las cajas, en las que intentaba incorporar la vida real de la obra, puesto que las personas vivientes que penetraban en ellos serían provocados a manipular sus objetos del interior. Los «environments» creados, en efecto, no tenfan mas funcion que la de crear rituales, y por la linguistica sabemos que son los ritos lo que da significacion a las cosas, o sea, que les da la capacidad de ser transmitidas de un pensamiento humano a muchos mas.
En varios textos escritos por el artista despues del memento de su encuentro con el «environment» y su deseo de incorporar la vida real en la obra, podemos darnos cuenta de que aquello que mueve su deseo de accion es, ante todo, una busqueda de comunicacion establecida a nivel del placer. Quiere evitar la presencia del proceso constructivo, del esfuerzo de composición o del trabajo del pincel, consciente de que el esfuerzo es dolor y de que la gran serenidad contemplativa tiene que realizarse en una especie de mundo purificado, como en el mundo de las apariciones . Quisiera prohibir que el contemplador mirara de cerca y viera la materialidad de la obra. Quisiera asegurar para ésta una existencia desencarnada, fantasmática, para que solo lo mental suscitado por las formas y los colores se transmitiera entre el y el contemplador. Es una concepcion netamente contemplativa . A menudo ha evitado la materialidad limitando la obra a pura documentacion sabre una idea recogida de la realidad . De ahí que se interesara en fijar, por fotograffa, un avion volando sabre un jardin, o su mujer sentada en un parque. Otras veces intervino ligeramente en el paisaje, actuando sabre él con sprays de color.


Recientemente, por un proceso inverso, deja que el paisaje le de, libremente, conjuntos de tonalidades y relaciones entre extensiones. Toma nota de ellas. En el estudio, las traduce en una simple estructura de mostruario. Solo queda lo esencial, de todo el paisaje . Entonces la obra esta preparada para la contemplación. El la quisiera para el recogimiento, en un templo. Sus pinturas recientes, hechas con este metodo, nos sugieren una voluntad de romper todo tipo de lazos con el mundo de los deseos y así librar al contemplador para, tomándole de la mano, conducirlo hacia una participacion en una forma superior de vida, como si lo transportara a la otra orilla de un gran rio.

ALEXANDRE CIRICI
Profesor de la Universidad de Barcelona. De la Asociación lnternacional de Critica de Arte

------------------------------------------------------
GUILLEM RAMOS·POQUÍ

1944 Born in Barcelona

1960-65 Studied at Bellas Artes San Jorge, Barcelona / 1962 Summer lived in Paris
1963, 1964 Both summers spent in Denmark and Sweden / 1965-66 Lived in Paris. Studied etching at the Beaux Arts
and drawing at the Grande Chaumiere / 1967-68 Resident in New York. Studied lithography at the
Pratt Center. Trip around the States / (visited Chicago, San Francisco, Los Angeles , Philladelphia, Washington giving lectures at Art Colleges) / 1968-69 Studied lithography at The Slade, London/ Now lives in London and teaches Art at Wansfell College, Lithography at Paddington A. E.l. and Art History of Spain at The City Literary Institute

AWARDS

1965 First Prize for Drawing from the Direcci6n General de Bellas Artes, Barcelona
1965 A Fellowship to Paris from the French Government
1967 An Elias Ahuja Fellowship to New York and the U.S.A. through the Fulbright Commission
ONE MAN EXHIBITIONS
1965 Lleonart Gallery, Barcelona (Paintings and Drawings)
1965 Cite lnt. des Arts, Paris (Collages)
1968 The Arts Laboratory, London (Assemblages and environment)
1970 Wansfell College, London (Ritual with the four elements)
1971 Spanish Institute, London (Paintings)
THREE MAN EXHIBITIONS
with painters Anglada and Joan Duran
1967 Institute of North American Studies, Barcelona
(Paintings and Sprays)
1967 lvan Spence Gallery, Ibiza (Paintings with sprays)
GROUP SHOWS
1964 Exhibition «Arte 64 .. , Barcelona / 1965 Sa Taula Gallery, Menorca/ 1966 Maisson des Beaux Arts, Paris
1966 Exhibition Galceran , Barcelona / 1967 The Art of the East Village, New York/ 1967 One Eleven Gallery, New York
1967 Exhibition of Prints from the Pratt Center, New York/ 1968 Institute of International Education , New York
1968 A work in the Museum of Graphic Art, New York / 1968 New Catalan Painting , Casa de la Cultura , Cuenca
1969 Exhibition of Prints from the Slade, London


Cover of the catalogue for the 1971 exhibitions in Barcelona and Madrid.

From the Catalogue of the Institute of North American Studies in1972:
BARCELONA:
INSTITUTO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, Via Augusta, 123 - «El Pasillo "
INAUGURACION, DiA 12 DE ABRIL a Ios 7:30 de la tarde
CLAUSURA, DiA 21 DE ABRIL 1972 Horas de visita : lunes a viernes, d e 5 a 9 tarde
MADRID:
CENTRO CULTURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, San Bernardo, 107
INAUGURACION, DiA 2 DE MAYO a las 8:00 de la tarde
CLAUSURA, DiA 12 DE MAYO 1972

Catalogue cover paintings: Fulles I, Fulles II, 1970 - 1.5m  x 1.5m.
Inside pages: Temple I, Temple II 1971,oil on canvas1.5m  x 1.5m. Celler I, Celler II 1970 oil on canvas 1.5m  x 1.5m

Aspa (X-Shape Figure). Oil on paper 1970. 20cm x20cm (Private Collection, Barcelona)

"Form is no other than emptiness, emptiness no other than form. Form is only emptiness; emptiness, only form. Feeling , thought and choice, consciousness itself, are the same as this. All things are the primal void, which is not born or destroyed, nor is it stained or pure, nor does it wax or wane.......".
(Extract from the Buddhist Heart Sutra: "Prajna-Paramita-Hridaya Sutra")
______________________________________
"La forma no es otra cosa sino el vacío, el vacío no es otra cosa que la forma. La forma es solamente el vacío; el vacío, sólo la forma. Sentimiento, pensamiento y libertad de escoger, la conciencia misma, son lo mismo que esto. Todas las cosas son el vacío primordial, que no ha nacido o se destruye, ni está manchado o es puro, ni crece o mengua .......".
(Extracto del "Prajna-Paramita-Hridaya", Sutra budista del corazón o "Perfección de Gran Sabiduría", traducción del sánscrito)
_________________________________
"La forma no és altra cosa sinó el buit, el buit no és res més que la forma. La forma és només el buit, el buit, només la forma. Sentiment, pensament i llibertat d'escollir, la consciència mateixa, són el mateix que això. Totes les coses són el buit primordial, que no ha nascut o es destrueix, ni està tacat o és pur, ni creix o minva .......".
(Extracte del "Prajna-Paramita-Hriday", Sutra budista del cor o "Perfecció de Gran Saviesa", traducció del sànscrit)
______________________________________________

 Contact

Back to Home Page